Privacy verklaring AVG. 

 

 

 Praktijk Harreman hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Harreman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

  • De vertrouwelijke informatie die tussen u en mij tijdens de intake en consulten worden uitgewisseld, strikt vertrouwelijk zijn en alleen worden gebruikt in mijn praktijk;
  • Geen informatie zal inwinnen bij behandeld arts, therapeut en / of specialist zonder uw toestemming;
  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; Deze gegevens in Praktijk Harreman verplicht ben om de wettelijke bewaartermijn te handhaven;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en u daar te allen tijde toestemming voor vraag om deze gegevens door te geven;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

 

 

Praktijk Harreman is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via het contactformulier.

 

Naam:............................................... datum:................                         

Voor akkoord     handtekening:

 

Praktijk Harreman vraagt hierbij toestemming om u de nieuwsbrief toe te zenden.                                                   

 

Voor akkoord     handtekening:

 

 U kunt zich ten alle tijden afmelden onder de nieuwsbrief.